[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

ALGEMEEN

1.1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering,
huur/verhuur en/of verrichting van diensten ten behoeve van op-
drachtgevers.

1.2.    Afwijkende voorwaarden en bedingen, alsmede eventuele algemene
voorwaarden zijdens de opdrachtgever worden alleen geaccepteerd,
indien deze door ons uitdrukkelijk zijn bevestigd.

1.3.    Indien één artikel of een gedeelte daarvan nietig of vernietigbaar
wordt geacht, blijft het overige van kracht.

OFFERTE

2.1.    Al onze offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de
aanvrage door de opdrachtgever verstrekte gegevens en gelden
voor een termijn van maximaal drie maanden, tenzij anders vermeld.

2.2.    Indien de opdrachtgever van een gedane offerte gebruik wenst te
maken, is deze voor ons pas bindend, wanneer door ons een exem-
plaar van de getekende offerte retour is ontvangen, danwel door ons
schriftelijk is bevestigd, danwel, bij gebreke daarvan, zodra door ons
met de uitvoering van de overeenkomst wordt aangevangen.

2.3.    Eventuele afwijkingen van een offerte binden ons pas als deze
door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de kosten van onderzoek
i.v.m. het uitbrengen van offertes voor rekening van de opdrachtgever.

2.5.    Wanneer de offerte bepalende prijs- en loonfactoren na de offerte of
na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen onder-
gaan, behouden wij het recht voor deze wijzigingen aan de op-
drachtgever door  te berekenen. Ook overigens stelt elke nieuwe prijs-
notering, zowel voor levering van producten als voor het verlenen
van diensten, alle voorafgaande buiten kracht.

2.6  Een prijs, die is vastgelegd in een overeenkomst met een duur van
meer dan 12 maanden, kan telkens na 12 maanden worden verhoogd.
(prijsindexering)

HUUR EN VERHUUR

3.1.    Een door ons afgesloten huurovereenkomst vangt aan op de dag van
aflevering van het gehuurde en eindigt op de dag waarop het
gehuurde compleet door ons is terug ontvangen.

3.2.    De opdrachtgever verklaart door acceptatie van het gehuurde dit in
goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te zullen houden en
aldus na afloop der huur weer op te leveren, een en ander behoudens
normale slijtage, zulks te onzer beoordeling.

3.3     Indien het gehuurde durende de looptijd van een overeenkomst,
door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat, dient de opdracht-
gever ons daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden
de dagwaarde van het gehuurde bij wijze van schadevergoeding aan
ons te voldoen. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit,
dan verplicht hij zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde
autoriteiten.

EXTRA KOSTEN, MEER- EN MINDERWERK

4.1.    Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de
uitvoering of de voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden
hem extra in rekening gebracht.

4.2.    Meer en/of minderwerk zal bij opdracht, danwel bij het einde der
werkzaamheden, naar billijkheid worden verrekend.

4.3.    Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en
leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn begrepen en door
de opdrachtgever worden verlangd.

4.4. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat uit-
voering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht
onmogelijk is geworden, hebben wij het recht te vorderen, dat de op-
dracht zodanig wordt gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering
verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der
uitvoering wordt weggenomen, indien zulks mogelijk is. De meerdere
of mindere kosten, uit de wijzigingen van de opdracht voortvloeiende,
zullen worden verrekend. Bovendien zullen wij het recht hebben op
vergoeding van reeds ontstane, doch onnut gebleken kosten, één en
ander voor zover het betreft een redelijke vergoeding voor door ons
geleden verlies of gederfde winst.

4.5.    De in artikel 4.4. genoemde regeling laat de bevoegdheid van zowel de
opdrachtgever als van ons om de overeenkomst te ontbinden, danwel
daarvan ontbinding te vorderen, onverlet.

LEVERING EN UITVOERING

5.1.    Alle leveringen geschieden franco aan het opgegeven afleveradres,
tenzij anders overeengekomen.

5.2.    Indien een overeenkomst is aangegaan tot het verlenen van diensten,
zullen onze personeelsleden onze producten en/of preparaten bij de
opdrachtgever verspreiden en/of verspuiten op de wijze en met de
frequentie als overeengekomen.

5.3.    De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen, dat alle aanwijzingen
door of namens ons gegeven en die verband houden met de overeen-
gekomen werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke
wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd.

5.4    De opdrachtgever dient er voorts voor zorg te dragen, dat ons uit-
voerend personeel de werkzaamheden na aankomst direct kan aan-
vangen. Daartoe moet o.a. vrije toegang worden verleend tot alle te
behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen etc. Wanneer door  toedoen
van de opdrachtgever wachttijd ontstaat hebben wij het recht extra kosten,
bestaande uit een vergoeding voor de bedoelde wachttijd,  aan de opdrachtgever
door te berekenen.

5.5.    De eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de op-
drachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te
voldoen.

5.6.    De opdrachtgever is verplicht zonodig alle benodigde en gebruike-
lijke hulp werktuigen en hulpmaterialen kosteloos ter beschikking te
stellen  tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

BETALINGEN

6.1.    Betalingen dienen te geschieden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

6.2.   Wij zijn te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren
goederen of te verrichten werkzaamheden.

6.3.    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is verrekening op geen
enkele wijze toegestaan. Eventuele creditnota’s dienen zoveel moge-
lijk verrekend te worden met de factuur, waarop zij betrekking hebben.

6.4.    Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een in gebreke stelling
of soortgelijke akte vereist is. In dat geval zijn wij gerechtigd een rente
te berekenen van 1,5% per maand over het openstaande bedrag,
te rekenen vanaf de dag, dat de betaling plaats had moeten vinden.

6.5.    Alle kosten vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijk
als buitengerechtelijk, deze laatste ten bedrage van minimaal 15%
van de achterstallige vordering, met een minimum van € 100,00,
zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.

6.6.    Hoewel steeds zal worden getracht opgegeven leveringstermijnen te
handhaven, gelden deze bij benadering. Bij overschrijding van termijnen
van (op)levering zullen wij nimmer aansprakelijk gesteld kunnen
worden voor ontstane schade.

6.7.     Na aflevering blijven alle goederen ons eigendom tot het moment
dat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft vol-
Daan.

RECLAMES

7.1.    Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de
goederen of na het verrichten van de werkzaamheden.

7.2.    Indien door ons geleverde goederen zijn verbruikt, vervalt het recht
op reclame.

7.3.   Zolang de reclamering door ons nog niet is beslist, is de opdracht-
gever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.

7.3.    Retourzendingen zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming,
worden door ons niet geaccepteerd en geschieden geheel voor rekening
en risico van de opdrachtgever.

GARANTIE

8.1.    Op de door ons geleverde goederen gelden de door onze leveranciers
vastgestelde garantiebepalingen, tenzij anders wordt overeengekomen.

8.2.    Voorzover niet anders overeengekomen wordt door ons op verrichte
werkzaamheden geen garantie gegeven.

8.3.    Garantie bestaat daarin, dat wij die gebreken aan het geleverde zo
spoedig mogelijk voor onze rekening herstellen, voorzover wordt
aangetoond, dat zij tijdens de hierboven genoemde termijn aan het
licht zijn getreden en geheel of ten dele een gevolg zijn van ondeug-
delijk materiaal en/of onjuiste constructie of bewerking.

8.4.    Het nakomen van de garantieverplichting door ons geldt als enige
en algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid uit
welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.5.    Alle garantieverplichtingen vervallen in ieder geval indien:
– er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze vooraf
gaande toestemming zijn uitgevoerd;
– het geleverde niet goed is onderhouden;
– het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is
gebruikt;
alles te onzer beoordeling.

OVERMACHT

9.1.    Bij overmacht hebben wij het recht om hetzij in termijnen van de af-
levering der goederen met de duur der overmacht te verlengen, het-
zij de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te annuleren,
zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening
van enige schadevergoeding.

9.2.    Onder de overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke
omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend
verhindert.

AANSPRAKELIJKHEID

10.1.    Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en
goede trouw zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade,
van welke aard dan ook, direct of indirect aan personen of zaken,
zowel roerend als onroerend en zowel bij opdrachtgever als bij derden.
In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als ge-
volg van het gebruik van gehuurde of verkochte producten, noch voor
schade, die bij of in het kader van de uitvoering van werkzaamheden
mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan
personen, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld
onzerzijds. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid in ieder geval
beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is ver-
huurd/verkocht, respectievelijk het bedrag waartegen de werkzaam-
heden zijn verricht.

10.2.    Wij zijn op generlei aansprakelijk voor fouten van ons personeel,
behoudens in geval van opzet of grove schuld.

10.3.    Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen
enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden
van ons personeel.

OPZEGGING

11.1.     Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of verhuur
van goederen kunnen worden opgezegd met in acht neming van
een termijn van 3 maanden, doch slechts tegen het einde van de
overeengekomen looptijd. Tot er rechtsgeldig is opgezegd blijft de
opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit de overeen-
komst voortvloeiende verplichtingen.

11.2.    Slechts met onze uitdrukkelijke toestemming kan de opdrachtgever
zijn verplichtingen jegens ons overdoen aan een derde.

ONTBINDING

12.1.    Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan
verplichtingen, die voor hem uit enige met ons gesloten overeenkomst
voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surcéance van
betaling van de opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens
bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat
daartoe een in gebreke stelling of soortgelijke akte zal zijn vereist.

12.2  Zolang de opdrachtgever in verzuim is zijn verplichtingen jegens ons na te
komen zijn wij gerechtigd onze overeengekomen werkzaamheden op te
schorten tot het moment dat het genoemde verzuim is opgeheven. In een
dergelijk geval blijft de opdrachtgever verplicht de contractueel
overeengekomen factuurbedragen aan ons te betalen tot het einde van de
overeenkomst.

12.2.    In gevallen als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, zijn wij ge-
rechtigd de tussen ons en opdrachtgever bestaande overeenkomsten
voorzover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechtelijke tussen-
komst te ontbinden en van opdrachtgever betalingen te vorderen van
de reeds verrichte werkzaamheden en gedane leveringen, alsmede
vergoedingen van schade, kosten en interesten, veroorzaakt door de
aan opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen, daaronder begrepen
de door onze gederfde winst.

TOEPASSELIJK RECHT

13.1.    Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]