Maatregelen/aanbevelingen m.b.t.

het weren/bestrijden van de Bruine Rat.

 

 

rat staand

 

 

 

 

 

Leefwijze en ontwikkeling van de bruine rat!

 

Deze soort is met name een “cultuurvolger” en zal zich in meerdere mate (kunnen) ontwikkelen daar waar de omstandigheden goed zijn. Dit betekend dus dat als er veel ratten aanwezig zijn er altijd een menselijk handelen aan ten grondslag ligt, dit kan zijn:

– een kapotte riolering (zie ook Ratten door rioleringsproblemen),

– slecht opgeborgen etenswaren,

– huisdieren waarvan het voedsel makkelijk toegankelijk is (kippen, konijnen, cavia,s maar ook honden en kattenbrokken),

– het voeren van dieren (eenden, vogels, paarden, geiten etc.),

– slechte afgedichte vuil containers,

– composthopen.

Hij leeft in gebieden waar hij makkelijk aan water kan komen.

De bruine rat is een uitstekende zwemmer en graver!

De bruine rat is met name in/tijdens de nachtelijke uren actief en is een alleseter, met een voorkeur voor de “beste producten” .
Hij komt voor langs slootkanten, in riolen, mestputten, afvalstortplaatsen, gebouwen en kruipruimten.

De draagtijd bij deze rat is 21 tot 23 dagen met een maximum van 15 worpen bestaande uit 7 tot 10 jongen!
De levensduur is gemiddeld 1 jaar en de jongen zijn na 3 maanden geslachtsrijp!

 

Wering en preventie !

Woning/bedrijf (binnen en buiten)

– Alle mogelijke schuilplaatsen opsporen. Deze kunnen b.v. ook zitten in dozen welke staan opgeslagen.
– (Kleine) gaten dienen gedicht te worden. (minder dan 0,5 cm) Denk b.v. aan leidingen welke weer in verbinding staan met andere ruimten.
– Door een ventilatierooster van een buitenmuur kunnen ratten makkelijk binnenkomen. Maak de openingen in deze roosters niet breder dan 0,5 cm!
– Opruimen goederen binnen/buiten met name alwaar zich schuil- en nestplaatsen kunnen bevinden.
– Algehele hygiëne d.m.v. een grote schoonmaak.
– Geen broodkruimels en andere voedselresten mogen achterblijven.
– Verpakken van (sommige) voeding/genotsmiddelen welke voor korte en/of langere tijd moeten worden opgeslagen. Het verplaatsen naar een andere plek kan soms
ook al een oplossing bieden.
– Oude voorraden bij geen gebruik weggooien/opruimen en beslist niet laten staan.
– Het is niet nodig en eigenlijk strikt overbodig om vogels e.d. (behalve in een strenge winter) (bij) te voeren. Vaak blijven voedselresten achter op het land
of in het water wat uiteraard ratten aantrekt!
– Wees alert op openstaande deuren en/of ramen (horren!)
– Stapeling van goederen m.b.t. voedsel (productie) dient te geschieden bij voorkeur 20 cm. van de vloer en 50 cm. van de muur en bij voorkeur in
tonnen/blikken etc.
– Afvalcontainers gesloten houden en tijdig leeg (laten) maken! Denk om openingen welke vaak aan de onderzijde zitten waardoor ratten naar binnen kunnen komen.
Dit ev. afdichten met een rooster o.i.d. en ander afval dient te worden opgeruimd. Let tevens op de staat van de containers/bakken e.d.
– Let op m.n. binnenkomende leveranties/boodschappen. Ook op deze manier kunnen veel plaagdieren op de werkvloer en/of in een woning terechtkomen.
– Pleeg overleg met de buren en/of eigenaar van een naastgelegen (horeca)bedrijf omdat plaagdieren ook binnen kunnen komen via een dergelijk pand.

 

Overig!

Voorheen werd, wanneer zich een calamiteit voordeed, al snel gegrepen naar een oplossing ondersteund met giftige middelen. Heden ten dage is door diverse oorzaken het overheidsbeleid er juist opgericht om met zo weinig mogelijk giftige middelen en dan met name het gebruik hiervan op of aan de openbare weg en op voor het publiek toegankelijke plaatsen niet meer toe te staan. Wel zijn er allerlei instanties bezig om in bepaalde gevallen de ongediertebestrijdingbedrijven ontheffing te verlenen m.b.t. het gebruik van giftige middelen omdat het werken met klemmen/inloopvallen e.d. niet altijd naar behoren werkt. Uiteraard zal dit gepaard gaan met nieuwe en strikte regelgeving. De ervaring wijst uit dat wanneer men zich aan de voorzorgsmaatregelen houdt, deze maatregelen niet nodig zijn.

In een woning en/of bedrijf mag nog wel worden gewerkt met giftige middelen. Een bestrijding zal pas kunnen worden uitgevoerd wanneer men aan een aantal randvoorwaarden heeft voldaan. Men zal dus een aantal voorzorgsmaatregelen zelf moeten uitvoeren om overlast door plaagdieren (de bruine rat) zoveel mogelijk te beperken.

Ook zijn bovenstaande strengere richtlijnen voortgevloeid uit milieutechnische aspecten in verband met b.v. het doorvergiftigen van dieren. Als buiten een rat/muis met een giftig middel in zich wordt opgegeten door een roofdier kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor dit dier!

Mocht u ondanks bovenstaande berichtgeving nog specifieke vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Kijkt u via onze website ook eens naar de informatie m.b.t. het gebruik van Rodenticide.

Met een gezamenlijk plan van aanpak kan overlast worden beperkt, met dien verstande dat hiermee een stukje verantwoording bij een ieder van ons aanwezig moet zijn!

PTP Ongediertebestrijding
Weesp