PTP ongediertebestrijding en IPM (Integrated Pest Management)

Vanaf 1 januari 2023 is er een nieuw certificatieschema voor het gebruik van chemische middelen om rodenticide te gebruiken. Rodenticide zijn de chemische middelen (biociden) die in lokazen zitten om knaagdieren te doden.

Voor het buiten gebruik van deze middelen werd al gewerkt volgens de IPM standaard maar vanaf 1 januari 2023 geldt deze standaard ook voor het binnen gebruik van rodenticide.

IPM geldt voor de gehele branche, het is dus ook niet mogelijk om nog rodenticide te kopen als een bedrijf niet is gecertificeerd.

Dit houdt in dat er voor sommige klanten veranderingen in het plan van aanpak voor de bestrijding van knaagdieren gaat zijn. Er mag alleen nog een chemische bestrijding plaatsvinden indien men alles heeft gedaan aan wering en hygiëne (habitat management), ook zal er, bij een daadwerkelijke chemische bestrijding, de frequentie van monitoring omhoog gaan omdat volgens het gebruik op het etiket van diverse rodenticide een frequentie is aangegeven. Een voorbeeld op een etiket van rodenticide is deze: Controleer de opname om de dag gedurende de eerste week en vervolgens regelmatig op basis van opname (wekelijks).

Wat houdt het toepassen van IPM in voor het bestrijden van knaagdieren:

Het professionele bedrijf neemt bij de beheersing van knaagdieren de volgende algemene werkwijze in acht:

a) Introductiegesprek met opdrachtgever;

b) Aanleggen van een dossier (dit gebeurt nu via ons online rapportagesysteem);

c) Uitvoering risico-inventarisatie;

d) Opstellen van een plan van aanpak (bepaling van strategie; keuze monitoren, preventie, etc.)

e) Bespreken plan van aanpak met opdrachtgever;

f) Uitvoeren van het plan van aanpak;

g) Registreer en evalueer de verrichte werkzaamheden en uitkomsten;

h) Bespreek bevindingen met opdrachtgever;

i) Pas plan van aanpak (PvA) indien noodzakelijk aan.

Bij IPM is de toepassing van chemische middelen de laatste stap, nadat eerst alle beschikbare preventieve en niet chemische maatregelen zijn ingezet.

De inzet van chemische middelen mag nooit preventief of continu zijn. Ze mag uitsluitend plaatsvinden tijdens bestrijdingsacties bij verhoogde plaagdruk (curatieve inzet). In het plan van aanpak voor beheersing staat per locatie wat wordt verstaan onder ‘verhoogde plaagdruk’.

Voor het gebruik van chemische bestrijding is medewerking vereist van de opdrachtgever (medewerkingsplicht), dit houdt in dat er geen chemische bestrijding mag worden uitgevoerd als de opdrachtgever niet meewerkt aan habitat management en monitoring.

Habitat management: Habitat management bestaat uit het treffen van maatregelen ter preventie en wering van knaagdierenpopulaties, waaronder doch niet uitsluitend:

a) Bouwtechnische aanpassingen;

b) Aanpassingen in de groenvoorziening;

c) Reinigingsmaatregelen;

d) Voorlichting;

e) Organisatorische maatregelen.

Wat veranderd er voor u voor het bestrijden van knaagdieren binnen?

Als er overlast is van knaagdieren in het bedrijf, dan is het gebruik van chemische bestrijding de laatste stap om de knaagdieren te bestrijden, er zal alles aan wering en hygiëne gedaan moeten zijn . Er is de mogelijkheid om meteen met chemische bestrijding te beginnen, dit valt onder een noodsituatie. In zo’n situatie gelden de volgende omstandigheden:

a) Het professionele bedrijf voert monitoring uit; en

b) Het professionele bedrijf en/of de opdrachtgever zijn gestart met het uitvoeren van habitat management;

c) Het professionele bedrijf heeft een schriftelijke bevestiging dat de opdrachtgever instemt met de hiervoor genoemde punten a en b.

d) Het professionele bedrijf is gestart met het uitvoeren van niet – chemische bestrijdingsmaatregelen; en – Het professionele bedrijf heeft reden aan te nemen dat bij het treffen van de maatregelen als monitoring, habitat management en niet-chemisch de ratten- en/of muizenpopulatie substantieel zal toenemen; of – Er is sprake van een acute bedreiging voor de volks – en/of diergezondheid; of – De aanwezigheid van de ratten- en/of muizenpopulatie leidt tot grote schade.

Het professioneel bedrijf moet goed kunnen onderbouwen en in het dossier vastleggen dat sprake is van een noodsituatie die vergt dat biociden worden ingezet.

Voorwaarden toepassen biociden

De inzet van biociden dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a) Bij de toepassing van biociden wordt de geldende wet- en regelgeving in acht genomen;

b) Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van biociden die in Nederland zijn toegelaten voor het bestrijden van knaagdieren door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb);

c) De toepassing van biociden vindt plaats in genummerde tamper-resistant lokaaskisten, lokaaskokers of andere lokaashouders. Lokaaskisten dienen te zijn afgesloten en vastgezet ofwel verzwaard om verplaatsing te voorkomen;

d) Bij plaatsing en het wegnemen van biociden moet zorgvuldig worden gewerkt om morsen te voorkomen. Eventueel gemorst lokaas moet direct door het professionele bedrijf op de wettelijk voorgeschreven wijze worden verwijderd;

e) Het biocide wordt uitsluitend toegepast volgens voorschriften voor toelating, zoals opgenomen in het toelatingsbesluit en de SPC (etiket);

f) Het biocide mag niet worden toegepast in natuurgebieden en open veld.

g) Bij de toepassing van biociden op andere terreinen dan natuurgebieden bepaalt de professional op basis van de risico-inventarisatie of het gebruik verantwoord is met het oog op risico’s voor mens en dier en zo ja, op welke maximale afstand tot de buitengevel van een gebouw de biociden kunnen worden geplaatst;

h) Bij de keuze voor een biocide gaat de voorkeur uit naar een biocide in gel- of vaste (blok)vorm.

Termijn

De inzet van biociden is gebonden aan een bepaalde termijn die voorafgaand aan het treffen van de chemische bestrijdingsmaatregelen door het professionele bedrijf wordt vastgesteld en tot een absoluut minimum moet worden beperkt. Het professionele bedrijf kan gemotiveerd van deze termijn afwijken, indien sprake is van een object met een hoog risico op ratten- en/of muizenactiviteit. Indien de vooraf bepaalde termijn door het professionele bedrijf moet worden verlengd, dan is dit alleen mogelijk indien het professionele bedrijf dit kan beargumenteren en vastlegt in het dossier.

Verhoging frequentie inspectiebezoeken

Vanaf het moment dat biociden worden ingezet wordt de frequentie van de fysieke inspecties aangepast tot minimaal de voorschriften voor toelating zoals opgenomen in het toelatingsbesluit en de SPC. Dit vindt plaats in onderling overleg met de opdrachtgever.

Verwijderen van biociden

Onmiddellijk nadat de termijn is verstreken of wanneer het professioneel bedrijf constateert dat de knaagdierenpopulatie afwezig of beheersbaar is, dienen alle aanwezige rodenticiden voor de beheersing van knaagdierenpopulaties door de professional te worden verwijderd conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Terugschakelen op niet-chemische bestrijding

Na het beëindigen van de chemische bestrijdingsmaatregelen beperkt het professioneel bedrijf zich gedurende een termijn van tenminste 10 kalenderdagen tot het treffen van niet-chemische maatregelen. Indien de termijn is verstreken dan kan het professioneel bedrijf opnieuw chemische bestrijdingsmaatregelen treffen.

Zoals u ziet veranderd er wel wat, dit om giftige stoffen in de natuur en doorvergiftiging naar andere diersoorten te voorkomen.